ИНСТИТУТ ЗА ФИЛОСОФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

English


Начало
Секции
Семинари
Докторанти
Проекти
Публикации
Библиотека
За ИФИ
Връзки

Директор:
член.-кор. проф. дфн Васил Проданов;
тел. 987 37 02;
e-mail: vprodanov@philosophybulgaria.org

Председател на Научния Съвет:
ст.н.с. I ст. дфн Димитър Цацов; тел. 981 07 91; e-mail : dtsatsov@abv.bg

Научен Секретар:
ст. н. с. ІІ ст. д-р Веселин Петров; тел . 981 07 91 ; e-mail : vesselinpetrov@mail.bg ; petrov.vesselin@gmail.com

Научният съвет на ИФИ се състои от 19 души, от които 10 са ст. н. с. І ст. (съответно, професори) или доктори на науките. Научният съвет има делегирани права от ВАК да извършва хабилитации за ст. н с. І и ІІ степен.
Институтът за философски изследвания се състои от осем секции както следва: онтология и епистемология, логика, философия на науката, етика, естетика и изследвания на културите, социална философия, история на философията, антропология и изследвания на религията, както и от библиотека с хранилище и компютърен център.

Кратка история
Институтът за философски изследвания води началото си от 1945 г., когато е основан като “Институт по философия и образование ”. Основатели на Института са акад. Димитър Михалчев (който е негов пръв директор) и новоизбраните академици Спиридон Казанджиев и Тодор Павлов. От 1952 год. Институтът носи името “Институт по философия ”, от 1988 год. “Институт по философски науки ”, а след последната си реорганизация през 1995 г. - “Институт за философски изследвания ”.
За 13-годишния период след 1995 г. Институтът реализира значителна по обем публика­ционна продукция: 260 монографии (32 в чужбина и 228 у нас), 1777 студии и статии (241 в чужбина и 1536 у нас) или общо 1957 публикации.

Предназначение - мисия
Настоящата мисия на Института за философски изследвания е подчинена на реализира­не­то на основната задача на БАН за периода до 2013 г. в областта на обществените науки: БАН да бъде двигател в изграждането на общество, базирано на знание и достоен партньор в Европей­с­кото изследователско пространство.
В съответствие с тази задача основната стратегическа цел на ИФИ е да осигури и подържа най-високото възможно ниво на изследователска дейност в областта на обществените науки; интердисциплинар­ност, международна конкуретноспособност и национално самочувствие, да развива философ­с­ките изследвания у нас в съответствие с нуждите на социално-икономическото и интелектуал­но­то развитие на българското общество и с европейските и световни тенденции за организация на научните изследвания.
ИФИ е водещ национален център за многостранни изследователски практики, отстоявайки ви­соки професионални научни стандарти. Основните сфери на изследователската дейност об­хващат широк кръг от проблеми от съвременната теоретична и приложна философия до интер­дисциплинарни, стратегически и прогнозни анализи на най-острите предизвикателства на бъл­гарското общество днес в Европейски и глобален контекст.

Международно сътрудничество
По отношение на международното сътрудничество Институтът за философски изследвания работи върху проекти по линия на Рамковите програми на Европейския съюз за наука (5РП, 6РП и 7РП), по линия на НАТО, по линия на двустранното сътрудничество на БАН с академии и научни организации от Белгия, Унгария, Чехия, Русия, Беларус, Турция и др., както и в сътрудничество с Метафизическото общество в Америка, Европейския център за приложна онтология, Европейския център за процесуални изследвания и други международни философски организации. Сътрудници на института са специализирали в САЩ, Канада, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Ватикана, Швейцария, Унгария, Русия и др.

От 1970 г. Институтът организира Международна Варненска философска школа, първо­на­чално всяка година, а от 1989 г. – на две години. В нея вземат участие значите­лен брой изве­с­тни специалисти от почти всички Европейски държави и от редица държави извън Европа. През настоящата 2008 г. се провежда юбилейната ХХV Международна Варненска философска школа на тема „Философията на сигурността в един несигурен свят” с помощта на спонсорство по програми на НАТО.

Подготовка на висококвалифицирани специалисти
В Института се подготвят докторанти по философия. Сътрудници на ИФИ водят 45 лекционни курсове, упражнения и семинарни занятия в 12 висши учебни заведения в страната и чужбина: СУ "Климент Охридски", ЮЗУ "Неофит Рилски", ВТУ "Кирил и Методий", ПУ "Паисий Хилендарски", Нов български университет, Национална художествена академия, ВСУ "Черноризец Храбър", Виенски университет, Университетите в Магдебург, Билефелд и Падерборн, Университет "Йотвош Лоранд" – Будапеща, Академия Одеска Юридическа.

Численост и квалификационна структура
Понастоящем в Института за философски изследвания при БАН работят 78 души персонал. От тях научните работници са 67 специалисти в различните области на философията, от които 1 член-кореспондент, 7 ст.н.с. I ст. и професори, 30 ст.н.с. II ст. и 29 са научни сътруд­ници; носители на степен дфн са 11, а на степента д-р 56. Административният и научно-помощен персонал наброява 11 души.

Библиотека
Създадена заедно с основаването на Института, библиотеката при ИФИ притежава богата и в много отношения уникална колекция от книги и периодични издания в областта на философията, религията, културата, социално-политическите науки. Нейният фонд възлиза общо на 35000 единици и над 35 периодични издания.
Институтът за философски изследвания разполага и с компютърен център с постоянна интернет-връзка, където изследователите могат да извършват научно-изследователска дейност, да проучват литература и всякакви други дейности, за които са необходими компютри.

Важни документи

Резултати от международната оценка на ИФИ

ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и вътрешния ред в ИФИ

Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

ОТЧЕТ на ИФИ към БАН за 2009 г.

ОТЧЕТ на ИФИ към БАН за 2008 г.

ОТЧЕТ на ИФИ към БАН за 2007 г.

ОТЧЕТ на ИФИ към БАН за 2006 г. (Извлечение) Приложение: Публикации на научните сътрудници от ИФИ през 2006 г.

ОТЧЕТ на ИФИ към БАН за 2005 г.


powered by FreeFind


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-philosophy/root/functions.php on line 1079

Начало | Секции | Семинари | Публикации | За ИФИ

  webmaster.

Copyright 2003